VŠ liga Volejbal

 

VOLEJBAL_evoluce

VŠL na TUKE vo volejbale pokračuje v letnom semestri 2016. Keďže počas zimného semestra došlo u niektorých družstiev k zníženiu počtu hráčov, v letnom semestri sú vítané aj nové tváre. Noví študenti, ktorí sa prihlásia do VŠL budú rozdelení do už existujúcich družstiev. Rovnako ako v zimnom semestri, aj v letnom semestri získavajú študenti hrajúci VŠL kredit za TV za letný semester. V prípade nedostatočného počtu účastí na zápasoch VŠL je možné si účasť nahradiť na bežnej hodine volejbalu. Technická porada všetkých účastníkov VŠL sa uskutoční v stredu 24.2.2016 o 15.15 hod, v telocvični Boženy Němcovej. Z dôvodu zistenia aktuálneho počtu starých hráčov v jednotlivých družstvách a rozdelenia nových hráčov do družstiev je účasť všetkých nevyhnutná.

Informácie o vysokoškolskej lige u odborného asistenta Mgr. Petra Murína: peter.murin@tuke.sk

VYSOKOŠKOLSKÁ LIGA 2015/2016

Organizátor:                         Katedra telesnej výchovy TU v Košiciach

 

Organizačné zabezpečenie: Mgr. Peter Murín

e-mail: peter.murin@tuke.sk

facebook:  Volejbal Tuke, Volejbal na TUKE

 

Miesto konania:       Telocvičňa Boženy Němcovej

 

Termín konania:       Akademický rok 2015/2016

Každú stredu od 15.00 – 18.00

 

Súťažný systém:          Bude stanovený podľa počtu prihlásených družstiev

 

Účastníci:                            Študenti fakúlt TU v Košiciach, ktorý sa na VŠL prihlásia

cez informačný systém mais (od 14.9.2015). Prihlásení študenti

budú podľa príslušnosti k fakultám rozdelení do družstiev.

Prihlásení študenti si môžu vytvoriť družstvo aj samostatne,

pričom musí byť splnená podmienka, že družstvo môžu tvoriť

študenti maximálne dvoch fakúlt. V prípade nedostatočného počtu

študentov prihlásených cez informačný systém mais, bude možné

prihlásiť sa aj osobne u organizátora súťaže. VŠL vo volejbale

môžu hrať študenti všetkých troch stupňov štúdia (bakalárske,

magisterské, doktorandské), dennej aj externej formy štúdia,

absolventi vysokoškolského štúdia – rok po ukončení VŠ štúdia,

vek do 28 rokov. Družstvá v súťaži štartujú na  základe riadne

vyplnenej súpisky družstva. Hráči štartujú na International

Student  Identity Card  (ISIC) alebo index. Jeden študent môže

byť uvedený iba na jednej súpiske.

 

Technická porada:            30.9.2015 o 15.00 hod telocvičňa Boženy Němcovej, účasť                                         na technickej porade je povinná pre všetkých prihlásených študentov

Rozpis súťaže:                  Bude uverejnený na fb stránke Volejbal na TUKE a na internetovej

stránke  http://ktv.tuke.sk/ najneskôr do 4. 10.2015. Družstvá sú

povinné dodržiavať začiatky zápasov.

Čakacia doba neexistuje!!!

Ak družstvo nemôže z rôznych dôvodov nastúpiť na zápas, je

vedúci družstva povinný v lehote do utorka do 15.00 hod tento fakt

nahlásiť organizátorovi súťaže. Oznámenie tohto faktu po

stanovenom termíne znamená kontumáciu stretnutia v prospech

súpera. V prípade dodržania limitu na preloženie zápasu, náhradný

termín  bude oznámený organizátorom súťaže

 

Začiatok súťaže:             7.10. 2015 o 15.00 hod telocvičňa Boženy Němcovej

Udelenie zápočtu:           Študenti za aktívnu účasť na zápasoch VŠL získavajú kredit, resp. zápočet. V prípade nedostatočného počtu účastí v zápasoch VŠL,

resp. v prípade ak počet prihlásených družstiev neumožní urobiť

rozpis súťaže tak, aby jednotlivé družstvá hrali svoje zápasy každú

stredu, študent si nahradí chýbajúce hodiny do predpísaného počtu

podľa  inštrukcií organizátora súťaže.

 

Predpis:  Hrá sa podľa platných oficiálnych Medzinárodných   pravidiel volejbalu

Hodnotenie výsledkov:   Zápasy sa budú hrať na dva víťazné sety. Pre určenie víťaza v

súťaži a poradia družstiev budú  rozhodujúce nasledovné kritériá

  1.    Počet bodov zo všetkých stretnutí: víťazstvo – 2 body, prehra – 1 bod, kontumácia – 0 bodov
  2.   Pomer setov zo všetkých stretnutí
  3.   Pomer lôpt zo všetkých stretnutí
  4. Výsledky vzájomných stretnutí dotknutých družstiev podľa kritérií 1-3.