Zborník 2017

zbornik

Vydaný zborník si stiahnete na tomto odkaze:

>>VYSOKOŠKOLSKÁ TELESNÁ VÝCHOVA A ŠPORT, POHYBOVÁ AKTIVITA A ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL (*PDF)<<

Vážené kolegyne / Vážení kolegovia

Katedra telesnej výchovy Technickej univerzity v Košiciach Vás pozýva publikovať v nekonferenčnom zborníku recenzovaných vedeckých prác:

„VYSOKOŠKOLSKÁ TELESNÁ VÝCHOVA A ŠPORT,

POHYBOVÁ AKTIVITA A ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL“

Zborník je tematicky zameraný na Vysokoškolskú Telesnú výchovu a Šport, Pohybovú aktivitu a Zdravý životný štýl.

Zborník sa vydáva pri príležitosti 65. výročia založenia Katedry telesnej výchovy.

Cieľom je vytvoriť priestor pre interdisciplinárnu diskusiu problematiky vysokoškolskej telesnej výchovy a športu, športu a zdravého životného štýlu.

Zborník bude vydaný v tlačenej a CD forme s prideleným ISBN. CD so zborníkom dostane každý publikujúci (prvý autor). Publikovanie v zborníku je bezplatné.

Uzávierka prihlášok je: 28.2.2017. Termín doručenia príspevku: 31.3.2017

Príspevky je možné posielať v slovenskom a českom jazyku elektronicky na: ktv@tuke.sk

S úctou

Organizačný tím

 

Technická univerzita v Košiciach

Katedra telesnej výchovy

Vysokoškolská 4

042 00 Košice

e-mail: ktv@tuke.sk

Vedecká rada:

Prof. PaedDr. Ján Junger, PhD. ÚTVaŠ UPJŠ KE

Prof. PaedDr. Ivan Čilík, PhD. FF UMB BB

Doc. PaedDr. Miroslav Nemec, PhD. FF UMB BB

Doc. PaedDr. Pavol Peráček, PhD. FTVŠ UK BA

Doc. PaedDr. Anton Lednický, PhD. FTVŠ UK BA

Doc. Mgr. Rút Lenková, PhD. FŠ PU

Doc. MUDr. Mirianna Brtková, PhD. ÚTVaŠ UPJŠ KE

Doc. PhDr. Ivan Šulc, CSc. ÚTVaŠ UPJŠ KE

Mgr. Alena Buková, PhD. ÚTVaŠ UPJŠ KE

Mgr. Peter Bakalár, PhD. ÚTVaŠ UPJŠ KE

 

Redakčná rada:

Mgr. et Mgr. Terézia Slančová, PhD. FŠ PU

Mgr. Renáta Tkáčová, PhD. KSV TUKE

PaedDr. Vladimír Harčarik KTV TUKE

PaedDr. Rastislav Švický KTV TUKE

Mgr. Ľuboš Vojtaško KTV TUKE

Mgr. Jana Hlaváčová KTV TUKE

Mgr. Peter Hančin KTV TUKE

Mgr. Miroslava Barcalová KTV TUKE

Mgr. Matej Timkovič KTV TUKE

Mgr. Kristína Horizralová KTV TUKE

Mgr. Peter Murín KTV TUKE

Mgr. Júlia Fejerčáková KTV TUKE

Mgr. Daniel Vasilišin KTV TUKE

 

Editori:

Mgr. Ľuboš Vojtaško KTV TUKE

Mgr. Matej Timkovič KTV TUKE

Registráciu k publikovaniu je potrebné vykonať elektronicky na tomto linku:

>>REGISTRÁCIA K PUBLIKOVANIU V ZBORNÍKU „VYSOKOŠKOLSKÁ TELESNÁ VÝCHOVA, POHYBOVÁ AKTIVITA A ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL“<<

Prihlášku je potrebné odoslať do 28.2.2017

Termín zaslania príspevku je 31.3.2017

POKYNY PRE AUTOROV

Pokyny pre spracovanie príspevkov
Max. počet strán: 5 (vrátane obrázkov, tabuliek a použitej literatúry)
Jazyk: Slovenský a český
Formát: MS Word 97 a novší (doc., docx.) veľkosť strany A4
Číslovanie strán: Nie
Riadkovanie: Jednoduché (1,0)
Písmo: Arial
Nastavenie strany (okraje): Hore, dole, vpravo, vľavo 2,5 cm
Tabuľky a obrázky: V texte – zarovnanie na stred
Popis tabuliek a obrázkov: Tabuľky – uvádzať nad; Obrázky – uvádzať pod, Písmo - Normálne, veľkosť 10, zdroj uviesť kurzívami pod (rok, autor)
Štruktúra príspevku
Názov: Všetky písmená veľké, rez písma tučným, veľkosť 13, zarovnanie na stred
Mená autorov: Všetky písmená veľké, rez písma tučným, veľkosť 11, zarovnanie na stred (bez titulov)
Pracoviská autorov: Písmo normálne, veľkosť písma 11, zarovnanie na stred, (Univerzita, fakulta, pracovisko – katedra, ústav)
Abstrakt: Písmo normálne, veľkosť písma 11 – charakteristika príspevku s údajmi o jeho obsahu, zameraniu, použitých metódach a výsledkoch, zarovnanie do bloku (150-200 slov)
Kľúčové slová: Kurzíva, veľkosť písma 11 (3-6 kľúčových slov),  zarovnanie do bloku
Text vedeckého príspevku: ÚVOD, PROBLÉM, CIEĽ, METODIKA, VÝSLEDKY, ZÁVERY, BIBLIOGRAFICKÉ ODKAZY, veľkosť písma 11, zarovnanie do bloku
Text teoretického príspevku: ÚVOD, PROBLEMATIKA, ZÁVER, veľkosť písma 11, zarovnanie do bloku
Bibliografické odkazy: Podľa normy STN ISO 690:2012, veľkosť písma 11, zarovnanie do bloku
Kontaktné údaje autorov: Normálne, veľkosť písma 11, zarovnanie vľavo (Mená a priezviská aj s titulmi, názov univerzity, fakulty, pracoviska a poštové adresy, emailové kontakty)

 

Vzor publikovania sa nachádza v šablóne (odporúčame príspevok vložiť priamo do šablóny). Autor je zodpovedný za vedeckú presnosť, originalitu a formálnu úpravu a vhodnosť príspevku. Ak predložený príspevok už bol publikovaný v inom časopise, resp. v zborníku, nemôže byť prijatý. Zostavovatelia si vyhradzujú právo posúdiť kvalitu a tematickú vhodnosť príspevkov pre publikovanie v pripravovanom zborníku. Redakčná rada môže v prípade potreby formálne poopraviť prijaté príspevky. Informácie pre prípravu príspevkov sú uvedené na stránke http://ktv.tuke.sk/index.php/novinky/zbornik-2017/ v sekcii "Pokyny pre autorov"

Zborník bude vydaný v tlačenej a CD forme s prideleným ISBN. CD so zborníkom dostane každý publikujúci (prvý autor). Publikovanie v zborníku je bezplatné.

Autor je povinný si zabezpečiť recenziu príspevku recenzentom, ktorý nemá rovnaké pracovisko ako autor a má minimálnu vedeckú hodnosť PhD.

Recenzný posudok k článku je potrebné vyplniť, vytlačiť, podpísať a zaslať v elektronickej podobe spolu s článkom. Formulár recenzného posudku nájdete na stránke:

http://ktv.tuke.sk/index.php/novinky/zbornik-2017/ v sekcii "Na stiahnutie"

 

Kontaktné údaje kancelárie organizačného tímu:

Technická univerzita v Košiciach, Katedra telesnej výchovy, Vysokoškolská  4, 042 00 Košice, Slovenská republika, Mgr. Jana Hlaváčová, Tel.: 055 602 4228, E-mail: ktv@tuke.sk

 

Termíny
Termín podania prihlášky: 28.2.2017
Termín zaslania príspevku: 31.3.2017
Predpokladaný termín vydania zborníka: 30.5.2017

Kontaktné údaje kancelárie organizačného tímu:

 

Technická univerzita v Košiciach

Katedra telesnej výchovy

Vysokoškolská  4, 042 00 Košice

Slovenská republika

Mgr. Ľubo

Tel.: 055 602 4228

E-mail: ktv@tuke.sk