VŠ Liga Streetball

lopty

Vysokoškolská streetbalová liga

Pravidlá na stiahnutie (*PDF)

Prihláška na stiahnutie (*DOC)

Všeobecné ustanovenia VŠSTBL:

Organizátor: Technická Univerzita v Košiciach – Katedra telesnej výchovy

Organizačné zabezpečenie: Mgr. Kristína Horizralová

e-mail: kristina.horizralova@tuke.sk

tel.: 055/602 4172

 

Miesto konania: telocvičňa Boženy Nemcovej

Termín konania: Akademický rok 2017/18

Streda 15.11., 29.11.2017 o 17,00

 

Technické ustanovenia:

Predpis: Hrá sa podľa upravených pravidiel streetbalu a podľa počtu prihlásených družstiev.

Počet hráčov : 3

Vysokoškolská  streetbalová  liga  /VŠSTBL/

môžu hrať študenti všetkých troch stupňov štúdia (bakalárske, magisterské, doktorandské), dennej aj externej formy štúdia, absolventi vysokoškolského štúdia – rok po ukončení VŠ štúdia, vek do 28 rokov. Družstvá v súťaži štartujú na  základe riadne vyplnenej súpisky družstva. Hráči štartujú na International Student  Identity Card  (ISIC) alebo index. Jeden študent môže byť uvedený iba na jednej súpiske.

 

Hracia doba: 2x10 min. hrubý čas s 1 min. prestávkou. / do 16 bodov/

Hrací systém: Družstvá odohrajú jednotlivé zápasy systémom každý s každým. Poradie

zápasov sa určí losovaním.

Podmienky účasti: Účastníci VŠSTB ligy môžu byť len študenti TU v Košiciach, ktorí sú

organizovaní do družstiev podľa nasledovného členenia:

- FBERG

- MMR

- EKF

- FEI I. , FEI II. , FEI III.

- SVF

- LF

- SJF IBN

- MIX

V turnaji nie sú uplatnené vekové ani výkonnostné obmedzenia. Súpisky družstiev, ktoré budú považované za prihlášky na VŠSTBL /turnaj/ musia obsahovať údaje  uvedené v prílohe „Prihláška“.

!!!   Prihlášku prosím doručiť mailom alebo osobne do 13.novembra 2017 !!!

 

Hodnotenie:

Pre určenie víťaza v súťaži a poradia družstiev budú  rozhodujúce nasledovné kritériá:

A/ Počet bodov zo všetkých stretnutí : víťazstvo - 3 body, prehra – 1bod, kontumácia – 0 bodov.

B/ vyšší počet získaných bodov

C/ vzájomný zápas

D/ vyšší rozdiel v skóre

E/ vyšší počet dosiahnutých bodov

 

Výstroj: Hráči nastúpia na zápas v jednotných dresoch /tričkách rovnakej farby/ s číselným označením.

Vedenie zápasov: Zápasy rozhoduje hráč z iného družstva.

Za priebeh zápasu zodpovedajú aj kapitáni jednotlivých družstiev.