Zborník 2019

zbornik-baner

Vážené kolegyne / Vážení kolegovia

Katedra telesnej výchovy Technickej univerzity v Košiciach Vás po dvoch rokoch opäť pozýva publikovať v nekonferenčnom zborníku recenzovaných vedeckých prác:

„VYSOKOŠKOLSKÁ TELESNÁ VÝCHOVA A ŠPORT, POHYBOVÁ AKTIVITA A ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL 2019“

Zborník je tematicky zameraný na Vysokoškolskú Telesnú výchovu a Šport, Pohybovú aktivitu a Zdravý životný štýl.

Cieľom je vytvoriť priestor pre interdisciplinárnu diskusiu problematiky vysokoškolskej telesnej výchovy a športu, športu a zdravého životného štýlu.

Zborník bude vydaný v CD forme s prideleným ISBN. CD so zborníkom dostane každý publikujúci (prvý autor). Publikovanie v zborníku je bezplatné.

Uzávierka prihlášok je: 28.2.2019. Termín doručenia príspevku: 31.3.2019

Príspevky je možné posielať v slovenskom a českom jazyku elektronicky na: lubos.vojtasko@tuke.sk

S úctou

Organizačný tím

Technická univerzita v Košiciach

Katedra telesnej výchovy

Vysokoškolská 4

042 00 Košice

e-mail: lubos.vojtasko@tuke.sk

Vedecká rada:

prof. PaedDr. Ivan Čilík, PhD. FF UMB BB

prof. PaedDr. Ján Junger, PhD. ÚTVaŠ UPJŠ KE

doc. PaedDr. Miroslav Nemec, PhD. FF UMB BB

doc. PaedDr. Pavol Peráček, PhD. FTVŠ UK BA

doc. PaedDr. Anton Lednický, PhD. FTVŠ UK BA

doc. Mgr. Rút Lenková, PhD. FŠ PU

doc. MUDr. Mirianna Brtková, PhD. ÚTVaŠ UPJŠ KE

doc. Mgr. Mário Molokáč, PhD. FBERG TUKE

doc. Ing. Jozef Bronček, PhD. SJF UNIZA

Mgr. Alena Buková, PhD. ÚTVaŠ UPJŠ KE

 

Redakčná rada:

Mgr. Ľuboš Vojtaško, PhD. KTV TUKE

Mgr. et Mgr. Terézia Slančová, PhD. FŠ PU

PaedDr. Vladimír Harčarik KTV TUKE

Mgr. Miroslava Barcalová KTV TUKE

Mgr. Matej Timkovič KTV TUKE

Mgr. Jana Hlaváčová KTV TUKE

 

Editori:

Mgr. Ľuboš Vojtaško, PhD. KTV TUKE

Mgr. Jana Hlaváčová KTV TUKE

Mgr. Matej Timkovič KTV TUKE

Registráciu k publikovaniu je potrebné vykonať elektronicky na tomto linku:

>>REGISTRÁCIA K PUBLIKOVANIU V ZBORNÍKU „VYSOKOŠKOLSKÁ TELESNÁ VÝCHOVA, POHYBOVÁ AKTIVITA A ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL 2019“<<

Prihlášku je potrebné odoslať do 28.2.2019

Termín zaslania príspevku je 31.3.2019

POKYNY PRE AUTOROV

Pokyny pre spracovanie príspevkov
Max. počet strán: 7 (vrátane obrázkov, tabuliek a použitej literatúry)
Jazyk: Slovenský a český
Formát: MS Word 97 a novší (doc., docx.) veľkosť strany A4
Číslovanie strán: Nie
Riadkovanie: Jednoduché (1,0)
Písmo: Arial
Nastavenie strany (okraje): Hore, dole, vpravo, vľavo 2,5 cm
Tabuľky a obrázky: V texte – zarovnanie na stred
Popis tabuliek a obrázkov: Tabuľky – uvádzať nad; Obrázky – uvádzať pod, Písmo - Normálne, veľkosť 10, zdroj uviesť kurzívami pod (rok, autor)
Štruktúra príspevku
Názov: Všetky písmená veľké, rez písma tučným, veľkosť 13, zarovnanie na stred
Mená autorov: Všetky písmená veľké, rez písma tučným, veľkosť 11, zarovnanie na stred (bez titulov)
Pracoviská autorov: Písmo normálne, veľkosť písma 11, zarovnanie na stred, (Univerzita, fakulta, pracovisko – katedra, ústav)
Abstrakt: Písmo normálne, veľkosť písma 11, (150-200 slov). Štruktúra abstraktu:  Názov, Cieľ, Metódy, Výsledky, Závery
Kľúčové slová: Kurzíva, veľkosť písma 11 (3-6 kľúčových slov),  zarovnanie do bloku
Text vedeckého príspevku: ÚVOD, PROBLÉM, CIEĽ, METODIKA, VÝSLEDKY, ZÁVERY, BIBLIOGRAFICKÉ ODKAZY, veľkosť písma 11, zarovnanie do bloku
Text teoretického príspevku: ÚVOD, PROBLEMATIKA, ZÁVER, veľkosť písma 11, zarovnanie do bloku
Bibliografické odkazy: Podľa normy STN ISO 690:2012, veľkosť písma 11, zarovnanie do bloku
Kontaktné údaje autorov: Normálne, veľkosť písma 11, zarovnanie vľavo (Mená a priezviská aj s titulmi, názov univerzity, fakulty, pracoviska a poštové adresy, emailové kontakty)

Vzor publikovania sa nachádza v šablóne (odporúčame príspevok vložiť priamo do šablóny). Autor je zodpovedný za vedeckú presnosť, originalitu a formálnu úpravu a vhodnosť príspevku. Ak predložený príspevok už bol publikovaný v inom časopise, resp. v zborníku, nemôže byť prijatý. Zostavovatelia si vyhradzujú právo posúdiť kvalitu a tematickú vhodnosť príspevkov pre publikovanie v pripravovanom zborníku. Redakčná rada môže v prípade potreby formálne poopraviť prijaté príspevky. Informácie pre prípravu príspevkov sú uvedené na stránke v sekcii "Pokyny pre autorov".

Zborník bude vydaný v CD forme s prideleným ISBN. CD so zborníkom dostane každý publikujúci (prvý autor). Publikovanie v zborníku je bezplatné.

Autor je povinný si zabezpečiť recenziu príspevku recenzentom, ktorý nemá rovnaké pracovisko ako autor a má minimálnu vedeckú hodnosť PhD.

Recenzný posudok k článku je potrebné vyplniť, vytlačiť, podpísať a zaslať v elektronickej podobe spolu s článkom. Formulár recenzného posudku nájdete na stránke  v sekcii "Na stiahnutie".

 

Kontaktné údaje kancelárie organizačného tímu:

Technická univerzita v Košiciach, Katedra telesnej výchovy, Vysokoškolská  4, 042 00 Košice, Slovenská republika, Mgr. Ľuboš Vojtaško, PhD., Tel.: 055 602 4163, E-mail: lubos.vojtasko@tuke.sk

Termíny
Termín podania prihlášky: 28.2.2019
Termín zaslania príspevku: 31.3.2019
Predpokladaný termín vydania zborníka: 30.5.2019

Kontaktné údaje kancelárie organizačného tímu:

Technická univerzita v Košiciach

Katedra telesnej výchovy

Vysokoškolská  4, 042 00 Košice

Slovenská republika

Mgr. Ľuboš Vojtaško, PhD.

Tel.: 055 602 4163

E-mail: lubos.vojtasko@tuke.sk