ZUSR 2016 Florbal

15.-16.2.2016, Multihala, Alejová

VÝSLEDKY:

Univerzita (skratka)
Florbal Muži 1 ZUZ
2 UPJS
3 UK
4 SPU
Individuálne ocenenia
Najlepší hráč
Michal Hrín (ZUZ)
Najlepší strelec
Tomáš Reguli (UK)
Najlepší brankár
Jozef Krol (ZUZ)

SKRATKY UNIVERZÍT:

EKUBA Ekonomická univerzita v Bratislave
KUR Katolícka univerzita v Ružomberku
UNIPO Prešovská univerzita v Prešove
SPU Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
STU Slovenská technická univerzita v Bratislave
TUKE Technická univerzita v Košiciach
TUNI Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
TUT Trnavská univerzita v Trnave
UJS Univerzita J. Selyeho v Komárne
UK Univerzita Komenského v Bratislave
UKF Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
UMB Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
UPJS Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
UCMT Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
UVLF Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
ZUZ Žilinská univerzita v Žiline
AOS Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
APZ Akadémia Policajného zboru v Bratislave
PVS Paneurópska vysoká škola
VSBM Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
VSEM Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave

15.-16.2.2016, MultiHala, Alejová 2, 040 11 Košice     >>PROPOZÍCIE<<

????????????????????????????????????