ZUSR 2016 Bežecké lyžovanie

6.3.2016, Skalka pri Kremnici  >>PROPOZÍCIE<<

VÝSLEDKY:

Meno a priezvisko Univerzita (skratka), SŠ
Bežecké lyžovanie 15 km muži 1 Ján Koristek SPU
2 Erik Urgela UMB
3 Rudolf Michalovský TUZ
4
5
6
10 km ženy 1 Barbora Klementová UMB
2 Aneta Smerčiaková SZŠ LM
3 Lucia Matušková Spojená škola Nováky
4
5
6

SKRATKY UNIVERZÍT:

UMB Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
UK Univerzita Komenského v Bratislave
UPJS Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
EKUBA Ekonomická univerzita v Bratislave
STU Slovenská technická univerzita v Bratislave
TUKE Technická univerzita v Košiciach
UKF Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
ZUZ Žilinská univerzita v Žiline
TUNI Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
SPU Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
APZ Akadémia Policajného zboru v Bratislave
UNIPO Prešovská univerzita v Prešove
PVS Paneurópska vysoká škola
TUT Trnavská univerzita v Trnave
TUZ Technická univerzita vo Zvolene
UCMT Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
VSMT Vysoká škola manažmentu Trenčín
VSEM Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave
UJS Univerzita J. Selyeho v Komárne
KUR Katolícka univerzita v Ružomberku
UVLF Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
AOS Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
VSBM Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach

skalka