KTV TUKE

Úlohou Katedry telesnej výchovy Technickej univerzity v Košiciach je ponúknuť študentom čo možno najpestrejší program výučby telesnej výchovy, ktorý by spĺňal ich očakávania a pre zamestnancov široké možnosti pohybových aktivít a relaxácie. Cieľom katedry je aktívne pôsobenie na zlepšenie fyzickej zdatnosti a výkonnosti študentov.

Ciele KTV

  • špecializáciou vo výučbe TV posilniť vzťah k určitému druhu športu, rozšíriť teoretické poznatky o ňom a zdokonaľovať sa v ňom
  • zabezpečiť prípravu a reprezentáciu školy najvyspelejšími športovcami na vysokoškolských podujatiach (ŠMVŠ, AMS, Univerziáda)
  • pre našich zamestnancov vytvárať možnosti pre pravidelnú pohybovú aktivitu a relaxáciu
  • organizovať jednorázové akcie (aerobik pri mori, vodácky, plavecký, lyžiarsky, potápačský kurz, a pod.) a súťaže podľa kalendára športových činností
  • ponúkať športovú činnosť v kluboch ATU, SLAVIA TU a SKI UNI Košice
  • v rámci horeuvedených občianskych združení zabezpečovať reprezentáciu TU a získavanie nových členov